گزارش ذخیره

مکالمه انگلیسی پیشرفته: واژگان، فعل عبارتی، تلفظ


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/٠٦ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:23 درس مکالمه انگلیسی واقعی
18:09 آموزش پیشرفته لغات انگلیسی
38:18 درس فعل عبارتی انگلیسی
48:49 درس تلفظ انگلیسی آمریکایی
05:15 شاگرد شخصی من شو

فرستادن