گزارش ذخیره

10 فعل عبارتی برتر با Take | تمرین واژگان انگلیسی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٢٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:35 شماره 1
01:03 شماره 2
01:29 شماره 3
01:51 شماره 4
02:20 شماره 5
02:38 شماره 6
03:04 شماره 7
03:25 شماره 8
03:57 شماره 9
04:19 شماره 10

فرستادن