گزارش ذخیره

چگونه کسی را که در کاری خوب است به زبان انگلیسی توصیف کنیم


کانال انگلیسی با باب کانال انگلیسی با باب
١,٣٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٠٨ (١ سال قبل)

00:43 To be good with
01:33 Have a way with
02:17 People person
03:07 Know their stuff
03:51 Be professional
04:48 Talented
05:35 Skilled

فرستادن