گزارش ذخیره

ضمایر نسبی | عبارات نسبی | عبارات صفتی - who, which, that, whose, whom


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٢٢ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:41 بررسی اجمالی
08:58 بررسی مینی

فرستادن