گزارش ذخیره

با افعال عبارتی دوست شوید: آنها چیستند و چگونه آنها را مطالعه کنیم


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٥/٠١ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:30 نحوه تشخیص فعل عبارتی
04:40 معانی مختلف افعال عبارتی
05:08 آیا افعال عبارتی می توانند همین معنی را داشته باشند
05:52 آیا یک فعل عبارتی می تواند حرف اضافه دوم داشته باشد؟
06:40 کجا از افعال عبارتی استفاده می کنیم
07:13 آیا باید افعال عبارتی را یاد بگیرم
08:06 نحوه یادگیری افعال عبارتی
13:35 یک فعل عبارتی قابل تفکیک یا غیر قابل تفکیک است
15:02 تمرینات

فرستادن