گزارش ذخیره

ماضی استمراری (در حال انجام بود) - گرامر پایه انگلیسی


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/٠٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:38 Practice with Flavia and Andreia: past progressive (was/were doing). Talking about photos.
03:29 More practice with the past progressive. Talking about a video.
04:27 Playing a Brazilian game
05:28 Your turn! Practice using the past progressive.

فرستادن