گزارش ذخیره

صدای روان و طبیعی در مکالمات انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٠١ (١ سال قبل)

00:00 نشانگرهای گفتمان برای تسلط به زبان انگلیسی
00:50 تسلط @ هی بانو! جامعه سخنگو
01:52 نشانگرهای گفتمان چیست؟
03:42 انتقال یک مکالمه
04:58 نشان دهید که گوش می دهید
05:57 آنها را در گفتگوی خود بگنجانید
07:00 ایجاد مکث و بررسی اطلاعات
07:34 سرعت مکالمه را کم کنید
08:26 مهارت های مکالمه پیشرفته را تمرین کنید
09:13 در مکالمه کامل به نشانگرهای گفتمان گوش دهید

فرستادن