گزارش ذخیره

آموزش صفت های پیشرفته به 3 روش | مهارت های واژگان انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٠٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:04 صفت های افراطی
06:46 خودت را بیازمای
10:20 تست جمله
13:43 نتیجه

فرستادن