گزارش ذخیره

22 کلمه خارجی در انگلیسی روزانه: آیا آنها هم زبان با شما هستند؟


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٢/١٥ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:41 Are they from your language
01:49 Spanish
06:27 Cartoon
07:13 Latte
08:18 Yogurt
09:22 Kiosk
10:37 Genre
11:32 Entrepreneur
12:34 Connoisseur
15:02 Chinese words
17:09 sudoku
17:50 tycoon
18:43 loot
19:59 pajamas
21:04 glitch
22:34 klutz
23:17 lingo
25:48 anonymous
26:36 kudos

فرستادن