گزارش ذخیره

10 کلمه برای صحبت در مورد آسیب ها در زبان انگلیسی


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٧/٢٤ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:34 The other day
02:59 Then what happened
04:27 When I came round
07:12 مرور

فرستادن