گزارش ذخیره

20 عبارت مؤدبانه برای موضوعات خطرناک: دین و سیاست


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٠ (١ سال قبل)

فرستادن