گزارش ذخیره

گرامر انگلیسی خود را کامل کنید - افعال ثابت و زمان های استمراری


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/١٦ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:10 فعل ثابت چیست؟
02:30 افعال ثابت در مقابل افعال حالت
04:26 افعال نظر فکر
06:10 افعال حس
08:22 افعال احساس
09:15 افعال مالکیت
11:24 فرم های ING
12:13 افعال کمکی
14:11 افعال ثابت رایج
17:58 آزمون تمرینی

فرستادن