گزارش ذخیره

نحوه استفاده از "THOUGH" - یادگیری حروف ربط انگلیسی


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٠٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:14 مبتدی (A1) "But"
01:15 ابتدایی (A2) "However"
04:05 متوسط ​​(B1 B2) "Although" / "Even Though" / "Though"
07:56 پیشرفته (C1) "Despite..." / "In spite of..."

فرستادن