گزارش ذخیره

تمرین تلفظ! بیش از 50 کلمه انگلیسی که شامل حروف بی صدا است


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٣٠ (٢ سال قبل)

فرستادن