گزارش ذخیره

اولین سیارک کشف شده - کری نوجنت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٧/٢٤ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن