گزارش ذخیره

نحوه نگفتن تلفظ 't' به انگلیسی آمریکایی | کوتاه


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/١٩ (٢ سال قبل)

فرستادن

مکالمه انگلیسی | درس 1
مکالمه انگلیسی | درس 1
سال گذشته