گزارش ذخیره

چگونه یک سخنران موثر باشیم: خاص باشید!


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٣/٠٢/٠٣ (٩ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:55 از تعمیم بپرهیزید
02:48 کلمات بهتر
05:49 صفت نامعین

فرستادن