گزارش ذخیره

To Put It Mildly و دیگر عبارات مکالمه در انگلیسی آمریکایی


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/١٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:49 To put it mildly./That's putting it mildly
03:56 Let's just say...
05:44 Don't (even) get me started.
07:44 Not to mention...

فرستادن