گزارش ذخیره

تمرین مکالمه انگلیسی - مهارت های صحبت کردن خود را بهبود بخشید


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٠١ (١ سال قبل)

00:00 صحبت کردن با من را تمرین کنید
00:38 در آشپزخانه
01:53 در مغازه ی خوار و بار فروشی
02:30 در پرداخت
03:30 در کافه

فرستادن