گزارش ذخیره

نکته 2: 6 نکته برای صحبت کردن به زبان انگلیسی طبیعی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/١٠/٢١ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:29 نکته 2 عبارات جدید بنویسید

فرستادن