گزارش ذخیره

ترتیب کلمات با حروف اضافه - گرامر انگلیسی با جنیفر ای اس ال


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/٢٣ (٢ سال قبل)

00:00 معرفی و ماجراهای من
01:07 وظیفه الف. حروف اضافه را شناسایی کنید.
03:29 وظیفه ب. در مورد قرار دادن عبارات اضافه تصمیم بگیرید.
08:53 وظیفه ج. یک عبارت صفتی با حرف اضافه تشکیل دهید.
10:54 وظیفه د. جملات مفعول را با حروف اضافه تشکیل دهید.
12:56 وظیفه E. به حروف اضافه بعد از حرف اسم مصدر گوش دهید.
13:41 وظیفه F. شناسایی موقعیت های رشته ای در ساختارهای مختلف.

فرستادن