گزارش ذخیره

7 روش هوشمند برای تفکر به زبان انگلیسی


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٣/٠٨ (٢ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:51 مقدمه
02:06 1 اطراف خود را با زبان انگلیسی احاطه کنید
04:20 2 فقط از کلماتی که می دانید استفاده کنید
06:30 3 از کوچک شروع کنید و افزایش دهید
10:03 4 با خودتان صحبت کنید
13:08 5 به زبان انگلیسی بنویسید
14:50 6 با دیگران تمرین کنید
16:24 7 تک زبانه باشید

فرستادن