گزارش ذخیره

دستور زبان انگلیسی: این اشتباهات گرامری را مرتکب نشوید!


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٠٥ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:25 اشتباه رایج 1
01:45 اشتباه رایج 2
02:53 اشتباه رایج 3
08:08 اشتباه رایج 5

فرستادن