گزارش ذخیره

چگونه در GMAT نمره 700 کسب کردم (فقط با دو ماه آمادگی)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٣/١٦ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:06 راهنمای رسمی GMAT
03:38 نکات GMAT
07:37 آماده سازی GMAT

فرستادن