گزارش ذخیره

انگلیسی تجاری - چگونه در مورد قیمت ها به زبان انگلیسی صحبت کنیم | درس 37


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٠٨ (٢ سال قبل)

00:14 مقدمه
02:29 هزینه
04:10 حدود قیمت
06:08 پول را ول کن
07:09 تمرین

فرستادن