گزارش ذخیره

افسانه حدقه چشم های دزدیده شده - ناتان دی. هوروویتز


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/١٤ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن