گزارش ذخیره

حماسه گیلگمش، پادشاهی که سعی کرد بر مرگ غلبه کند - ثریا فیلد فیوریو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٣/١١ (٢ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن