گزارش ذخیره

بهترین برنامه های رایگان برای زبان در سال 2021


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٣١ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 PDF رایگان
01:11 1 - HiNative برای بازخورد و تعامل با بومیان
05:01 2 - گوگل درایو برای اصلاح و سازماندهی
06:42 3 - دیکشنری Oxford Learner برای ایجاد لیست کلمات
08:33 4 - فوروو برای مثال های تلفظ بومی
09:45 5 - Quizlet (مخصوصاً آپلودهای معلمان دیگر!)
10:53 6 - رونوشت پادکست Spotify
12:23 7 - ترجمه گوگل برای ترجمه فوری

فرستادن