گزارش ذخیره

من انگلیسی را می فهمم، اما نمی توانم آن را صحبت کنم - برنامه اجرایی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/١٣ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:33 موقعیت استرس زا
03:48 تحصیل در آمریکا
05:28 پشتیبانی به زبان انگلیسی
06:09 تمرین

فرستادن