گزارش ذخیره

کلمات جدید از کجا می آیند؟ - مارسل دانسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٦/١٦ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:43 وام گرفتن کلمات
01:50 ترکیب کلمات
02:20 معانی جدید
03:22 میم

فرستادن