گزارش ذخیره

از DO و DOES برای تاکید: درس گرامر پیشرفته استفاده کنید


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٢/١١ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:13 Do for emphasis
02:41 نتیجه

فرستادن