گزارش ذخیره

PREPOSITION + WHICH - در 5 مرحله ساده به اضافه تست - in which | on which | at which | to which


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٣ (٨ ماه قبل)

فرستادن