گزارش ذخیره

افعال عبارتی انگلیسی برای تغییر موضوع | درس 42


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/١٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:27 گزارش فروش
02:42 از چیزی گذشتن، حرکت کرده، رفتن به سوی
03:57 به گود برگشت
05:10 برای پس گرفتن آن
05:48 تمرین
06:35 نتیجه

فرستادن