گزارش ذخیره

از گفتن اعداد اشتباه خودداری کنید! آموزش تلفظ انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٥/٠٤ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:39 تلفظ
06:08 شماره های 1319
08:53 اعداد 2030
12:23 اعداد ترتیبی
20:51 تست اعداد

فرستادن