گزارش ذخیره

Since - مدت زمان - زمان حال کامل | تمرین زبان انگلیسی


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/٢٣ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:43 Since
04:22 شما چی فکر میکنید؟

فرستادن