گزارش ذخیره

اشتباهات رایج با صفت های قابل درجه بندی و غیر قابل درجه بندی


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/٠٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:31 اشتباه رایج شماره 1: استفاده از "more" و -er با هم
04:10 اشتباه رایج شماره 2: استفاده از "most" و -est با هم
06:04 آزمون 1
07:58 اشتباه رایج شماره 3: تلاش برای اصلاح صفت های غیر قابل درجه بندی
11:04 آزمون 2
12:21 اشتباه رایج شماره 4: استفاده از ترتیب کلمات اشتباه است
15:25 امتحان 3

فرستادن