گزارش ذخیره

با این 5 سوال به زبان انگلیسی مسلط شوید!


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩١/٠٧/٢٨ (١٠ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 معرفی توماس
01:50 چرا یادگیری زبان انگلیسی
03:30 Passive در مقابل Active
06:40 نقاط قوت نقاط ضعف

فرستادن