گزارش ذخیره

چگونه تلفظ خود را بهبود ببخشید: واضح صحبت کنید!


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٢/٢١ (٧ سال قبل)

فرستادن