گزارش ذخیره

چگونه به انگلیسی فکر کنیم | ترجمه را در ذهن خود متوقف کنید


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/١٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:51 سوالات مکالمه
02:11 یک سوال گوش دهید - به یک پاسخ فکر کنید
03:17 یه سوال دیگه
03:43 پاسخ راشل
04:13 3 دقیقه سوال پشت سر هم
08:17 در دوره انگلیسی فکر کنید
08:52 استراتژی ها
10:09 راشل را ضبط و تگ کنید
10:29 خود به خود تمرین کنید
11:04 سوپراستارهای انگلیسی راشل

فرستادن