گزارش ذخیره

TAKE it Easy ! ترکیب های رایج انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٦/٠٨ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:00 اسم ها
03:30 Take time
04:18 Take classes
05:55 Take it easy

فرستادن