گزارش ذخیره

اشتباهات کلمه مرکب: ALRIGHT یاALL RIGHT؟ AWHILE یاA WHILE؟ EVERYDAY یاEVERY DAY ؟


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/١٧ (١٢ ماه قبل)

00:00 5 اشتباه کلمه مرکب در انگلیسی
01:01 "a while" یا "awhile"
02:21 "all right" یا "alright"
04:22 "everyday" یا "every day"
06:03 "altogether" یا "all together"
07:18 "alot", "a lot" یا"allot"
09:18 امتحان
12:44 "some time" یا "sometime"
14:08 مشق شب

فرستادن