گزارش ذخیره

بیایید انگلیسی یاد بگیریم! موضوع: وقتی اسامی و افعال یکسان هستند


کانال انگلیسی با باب کانال انگلیسی با باب
١,٣٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٣ (٣ ماه قبل)

فرستادن