گزارش ذخیره

واژگان انگلیسی شما در چه سطحی است ؟ این تست را انجام دهید!


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٢٢ (٩ ماه قبل)

00:00 معرفی
01:38 پایه (A1-A2)
05:22 متوسط ​​(B1-B2)
09:07 پیشرفته (C1-C2)
12:50 واژگان انگلیسی شما در چه سطحی است ؟

فرستادن