گزارش ذخیره

جوی غذا را به اشتراک نمی گذارد | انگلیسی را با سریال فرندز یاد بگیرید


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٢/٢٧ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:39 How this lesson will work
01:55 Time
02:21 No
04:06 Out of nowhere
06:05 Wont
08:04 Take someone out
09:10 Thats a good way to lose some fingers
09:32 Learn English with Friends
13:05 Does Joey Make You Laugh
14:37 Two Way Street

فرستادن