گزارش ذخیره

زمان های انگلیسی در مکالمه | گذشته ساده و حال کامل | امروز "did" یا "have done"؟


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/١٤ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:30 معنی "today"
02:15 have done در مقابل did
02:47 آیا «today» یک مرجع زمان گذشته است؟
03:13 سناریوهای "today"
05:19 سناریوهای "this morning"
06:35 سناریوهای "all afternoon"
08:11 سناریوهای "this evening"
09:27 this week, month, year

فرستادن