گزارش ذخیره

از دست دادن زبان مادری خود - انگلیسی در 6 دقیقه


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/١١ (٣ ماه قبل)

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
١ ماه قبل