گزارش ذخیره

آیا شما سطح b2 انگلیسی رو دارید؟ این تست را انجام دهید!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٦ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
00:52 چرا همه B2 می خواهند؟
02:03 سلب مسئولیت!
02:14 سوال 1
02:58 سوال 2
03:53 سوال 3
04:49 سوال 4
05:44 سوال 5
06:54 سوال 6
08:08 سوال 7
09:08 سوال 8
10:16 سوال 9
11:24 سوال 10
11:59 برنامه B2!
13:12 رتبه بندی
14:28 نتیجه پایانی

فرستادن