گزارش ذخیره

نگویید "I know" یا "I understand" - جایگزین های بسیار بهتری وجود دارد!


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/١٣ (٣ سال قبل)

فرستادن