گزارش ذخیره

این دو اصطلاح را با هم قاطی نکنید! | PHONE IT IN در مقابل DIAL IT IN | انگلیسی یاد بگیر


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٧/١٥ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:53 Phone it in
04:31 Dial it in
07:08 مثال ها

فرستادن

مکالمه انگلیسی | درس 1
مکالمه انگلیسی | درس 1
١٠ ماه قبل