گزارش ذخیره

گفتن GOODBYE را متوقف کنید: 33 راه برای گفتن "BYE"


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٤/١٤ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:50 به خودی خود
02:24 گاه به گاه
02:51 بعد
03:25 رسمی
04:55 آسان
05:24 زبان عامیانه
07:01 فرانسوی اسپانیایی

فرستادن